Home

Szóképzés fajtái

  1. 1. szóképzés Leggyakoribb szóalkotási módunk. A szótőhöz hozzáteszünk egy képzőt, ezáltal egy új szót hozunk létre. A képző megváltoztatja a szó jelentését. pl. süt → sütemény; lapát → lapátol, stb. A képzők fajtái: igéből igét képez: olvas → olvasgat; lát → láthat, stb
  2. A szóképzés a szóalkotás egyik módja, amely során egy alapszóhoz a magyar nyelv nyelvészetében képzőnek nevezett toldalék járul, és ilymódon ugyanahhoz vagy más szófajhoz tartozó, új, többé-kevésbé más jelentésű szó jön létre.. Nincs egység nyelvészek között arra vonatkozóan, hogy a nyelvészet melyik ágához tartozik a szóképzés
  3. A SZÓKÉPZÉS . I. Elméleti segédanyag . A képzők csoportjai az alapszó és a származékszó szófaja szempontjából (A magyar nyelv könyve főszerk.: A. Jászó Anna. Trezor Kiadó. Budapest, 2004 alapján.) Igeképzők . Igéhez járuló igeképzők. Gyakorító értelem és folyamatos cselekvés kifejezése
  4. A Szóalkotás módjai. 1.) Szóképzés. A leggyakoribb szóalkotási mód a szóképzés. Egy meglévő szóból képző segítségével új jelentéssel bíró szót alkotunk. A képzett szó jelentésváltozata különböző mértékű lehet. (Egészen mást jelent: asztal-asztalos, vad-vadász, vet-vetés). Minél kisebb mértékű a.
  5. A szóképzés I. Részei ALAPSZÓ + KÉPZŐ II. Formája - képzett szó - továbbképzett szó kettő vagy több képző is kerülhet a szó végére III. Fajtái - igéből képzett igék - igéből képzett névszók - névszóból képzett névszók - névszóból képzett igék IV. A képz
  6. A szóösszetétel fajtái A magyar nyelvészetben aszerint szokták csoportosítani a szóösszetételeket, hogy grammatikai viszonyok alapján vagy csak a tagok egymás melletti előfordulása alapján jöttek létre, az első csoporthoz tartozók esetében pedig aszerint, hogy mely grammatikai viszonyról van szó. Csoportosításukat így lehet ábrázolni

Szóképzés - Wikipédi

10. Szóképzés • A képzők fajtái • Igéből képzett igék • Névszóból képzett igék • Névszóból képzett névszók. 11. Jelek • Névszói jelek. 12. Ragok • Igeidők • Igemódok • A névszókhoz kapcsolódó ragok • A toldalékok sorrendje. 13. Mondattan • Mondatfajták. 14. Az egyszerű mondat része A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyesírása. A szóteremtés jelentősége, az indulatszók, a hangutánzás és hangulatfestés. 1.6. A szöve -A számnév fogalma, fajtái. A kifejezőképesség fejlesztése a szófajtani ismeretek felhasználásával. II. félév II. Szófajok - a témakör folytatása Ismeretek Követelmények A névmások fajtáinak megismerése. A nyelvi elemzési készség és a rendszerező képesség fejlesztése, a nyelvtani fogalmak tudatos használata A mellérendelő összetett mondat fajtái, jelölése A leggyakoribb szóalkotási módok Szóösszetétel: alá- és mellérendelő összetett szavak fajtái, helyesírási tudnivalói Szóképzés - a képzők rendszere: igéből igét, igéből névszót, névszóból igét, névszóból névszó A fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok. A bővítmények szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik. szóképzés (prefixszel és szuffixszel), szóösszetétel. A szókészlet és az alapszókészlet meghatározása

A magyar nyelvtan alapjai DVD

A Szóképzés - Elt

41. A névszók ismeretbővítés a névszók fajtái és toldalékolásuk helyesírás 42. Gyakoroljunk! gyakorlás a névszók használata helyesejtés, helyesírás 43. A szóösszetétel ismeretbővítés, készségfejlesztés szóalkotás szóösszetétellel helyesírás, szókincsbővítés 44. A szóképzés ismeretbővítés A szóképzés A szófaji csoportok Az ige A főnév A melléknév A számnév A határozószó A névmások Az igenevek A viszonyszók A mondatszók A szóképzés (8. osztály: A mondatok fajtái a kommunikációs tartalom és szándék szerint. A mondatok fajtái szerkezetük szerint) A szövegtől a hangoki A számnevek fajtái és helyesírásuk. A névmások fajtái, ragozásuk és helyes használatuk. A nyelvi kategóriák ismerete, helyes alkalmazása és szótani elemzés. Az igék felosztása, az igeszemlélet helyes használata. Igeidők, igemódok, igeragozás. Egyszerű és összetett igealakok, gyakoriságuk a köznyelvben (modális alakok) Összetett mondattan II. A mellérendelő összetett mondat fogalma, fajtái (a kapcsolatos,ellentétes, választó, következtető és magyarázó mondat) A szóösszetétel-Az alárendelő és a mellérendelő összetett szavak fogalma,fajtái; A szóképzés; Év végi felméré

Kidolgozott Tételek: A Szóalkotás módja

A videó rövid leírása: A videó alapvető fogalmak (szótő, toldalék, tőszó, egyszerű szó, összetett szó) tisztázását követően rávilágít a szótő felismerésének. NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik, szükség van az osztály képességeihez mért válogatásra A játszi szóképzés és az idegen képzőkkel alkotott szavaink: 204: A szóalkotás ritkább módjai: Az analógiás kikövetkeztetés: 205: A szóalakvegyülés: 205: A népetimológia: 205: A szórövidítés fogalma és módjai: 205: A hangrendi átcsapás: 206: A szóhasadás: 206: A jelezés és ragozás: A szófajok szerepe a. A mellérendelő összetett mondat fogalma, fajtái (A kapcsolatos, ellentétes, választó, következtető és magyarázó mondat) A szóösszetétel: Az alárendelő és a mellérendelő összetett szavak fogalma, fajtái: A szóképzés: Év végi felméré

Szóösszetétel - Wikipédi

Szóképzés: A meglévő szókészlet elemeiből a képzők segítségével egy új jelentésű szót hozunk létre. A képzett szó jelentése összefüggésben áll az alapszó jelentésével. Fajtái: Igéből → igét (szófajtartó): Cselekvő igéből → műveltető igét: Képzői: -at, -et, -tat, -tet Pl.: mosat, ása 2.) szóképzés. III. Más nyelvekből való átvétel. 1.) idegen szavak átvétele változtatás nélkül. 2.) lefordított idegen szavak. 3.) idegen szavak írásmódját a magyar kiejtéshez igazítjuk. 4.) idegen szavakat rövidítve vesszük át. Szóösszetétel csata + mező = csatamező. előtag + utótag = összetett szó. Fajtái Főbb fajtái: a szóösszetétel és a szóképzés. A paradigmatizálás paradigmatagok, azaz szóalakok megalkotására al-kalmas. A kiinduló morféma itt is a szótő, ragozással szintetikus szóalakot kapunk (szótő+[jel+]rag), pl.: gondol+t+am; segédszóval pedig analitikusai 212 (szótő+[jel+]rag + segédszó): gondol+t+am + volna..

Az összetett szavak és fajtái A szóösszetétel: a képzés után a leggyakoribb szóalkotási mód. Két meglévő szót úgy illesztünk össze, hogy egy új jelentéssel bíró szó legyen. Az új szó jelentése nem azonos a két szó jelentésének összeadásával. Az összetett szó két értelmes részre bontható: előtag + utótag szóképzés A szóalkotás módjai: szóösszetétel, szóképzés és más, A mellérendelő szószerkezet meghatározása és fajtái (a kapcsolatos, az ellentétes, a választó, a magyarázó és a következtető szószerkezet). Logikai viszonyok és jellemz A toldalékok fajtái. A szóképzés lehetősé-gei. Az összetett szavak. 10. Sütő András: Egy csupor zsír 1. Műértelmezés 2. Irodalmi ismétlés: a szegénység léthelyzetének ábrázolása, az életkörülmények hatása (irodalmi művekben) 3. Beszélgetési téma - Fajtái: alanyi, állítmányi, tárgyi, határozói, jelzői, - Tudjon alárendelő összetett mondatot elemezni és ábrázolni! A szóképzés FOGALMAZÁS Önéletrajz - Ismerje az önéletrajz részeit, felépítését! - Képes legyen önállóan önéletrajzot írni! Biológi Magyar nyelvi ellenõrzõ dolgozatok - az általános iskola 8. osztálya számára - a tanuló neve máthé Gyuláné szaktanár ellenorzo dolgozatok_8.indd 1 2011.07.20. 15:19:1

Szóösszetétele

Fajtái: 1.) Határozott számnév a) Tőszámnév egy, öt, tíz, száz b) Sorszámnév első, ötödik, tizedik, századik c) Törtszámnév ötöd, tized, század 2.) Határozatlan számnév sok, kevés, néhány, tengernyi Helyesírása: 1.) A számok tagolása -kétezerig minden szám nevét egybeírjuk; ezen felül csak a kerek ezreseket. TARTALOM I. BEVEZETÉS A SZÓFAJOK VILÁGÁBA 1. Hogyan kérdezünk a szavakra?.. Szóképzés (szótő kiválasztás, képzett szavak fajtái, helyesírásuk), A kiválasztott témakörökből egymás után véletlenszerűen választ a program, és teszi fel a kérdéseket. A feladat típusától függően a tanulónak be kell írnia, vagy be kell jelölnie a helyes szót, szavakat, választ 12. A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel fajtái; a mozaikszók; az összetett szavak helyesírása. A SZÖVEG 13. A szövegkörnyezet mint jelentésalakító tényező 14. A szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői 15

szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyesírása. Témakörök Hangtan. Alaktan és szótan. Mondattan. A mondat szintagmatikus szerkezete. A mondat a szövegben. Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. Szókincs és frazeológia Fajtái: a.) szóösszetétel b.) ikerítés c.) szóképzés III. Külön csoportot képeznek az ún. korcs alakulatok. Akkor beszélünk róla, ha az előbbiekben említett szóal­ kotási módok kereszteződnek. Szóképzés (szótő kiválasztás, képzett szavak fajtái, helyesírásuk) A kiválasztott témakörökből egymás után véletlenszerűen választ a program, és teszi fel a kérdéseket. A feladat típusától függően a tanulónak be kell írnia, vagy be kell jelölnie a helyes szót, szavakat, választ Fajtái. 5. Alárendelő szóösszetételek Márc 11 6. Az alárendelő összetett szavak helyesírása 15. A szóképzés III. Ápr 22 Gyakorlás. 16. Gyakorlás Ápr 27 17. Ritkább szóalkotási módok Ápr 29. Alaktani elemzések: a tőfajták, a morfémák fajtái, kapcsolódásmódjuk. A névszói és az igei paradigmák. A szóalkotásmódok (szóképzés, összetétel, egyéb szóalkotásmódok). Mondattani elemzések: az egyszerű mondat és részei. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja. Az alárendelő összetett mondatok rendszere

A fiam 10 éves és utálja a nyelvtant. Ezért gondoltam, hogy egy olyan oktatóanyagot vásárolok neki, amit a számítógépén tanulhat. Amikor megkaptuk a DVD-t, a gyerek leült a gép elé, és tátott szájjal nézte A flexió fajtái A flexió típusa szerint. Külső flexióról beszélünk az ún. szintetikus toldalékok esetében (egyetlen toldalék, több jelentés).Például a latin dominos ('urakat') szóalak -os végződése egyidejűleg jelöli a többes számot és a tárgyesetet, ellentétben a hasonló jelentésű magyar szóalakkal, amelyben ezeket a funkciókat önálló, egymástól.

A szóalkotás lehetőségei: szóképzés jelentésmódosító szerepe, szóösszetétel jelentősége, fajtái, a mozaikszavak és az. Ezekkel és a szóképzés különböző lehetőségeivel ismertet meg minket vendégünk, Papp Zoltán. 9:30 Történelem - Felfedezők és feltalálók (6. osztályos tanulók számára) Legyen szó. Szóelemek/morfémák (szótő, toldalékok), a toldalékok fajtái, funkciói II. félév A szóalkotás módjai (szóösszetétel, szóképzés, mozaikszó-alkotás) A szófajok rendszere: ige, névszók, igenevek, határozószók, viszonyszók, mondatszók A mondat fogalma, csoportosítása modalitás, szerkezet és logikai minőség szerin Megjegyezhető azonban, hogy ezt a fajta szóképzést hierarchikusnak is nevezzük, hiszen a példánkban szereplő kétbetűs szavak, illetve az azokkal kifejezett fogalmak fajtái, alárendelt fogalmai az egy betűvel megjelölt szónak (fogalomnak). A szóképzés módja tehát nagymértékben befolyásolhatja az információkereső. 4. osztály Magyar nyelvtan - Ami nem főnév - Felszólítò mòd helyesírás - számnév fajtái - Személyes névmás - Igekötős ig

Szófajok gyakorló - Magyar NyelvtanHelyesírási munkafüzet a 8

A morfémák (szótő, rag, képző, jel) - Nyelvtan kidolgozott

fajtái és használatuk szövegértés, nyelv-helyesség 62. Az igekötő Tk.: 85. o. feladatai Mf.: 136-137. o. 1-6. ismeretbővítés, készségfejlesztés az igekötő szerepe és használatuk helyesírás, nyelvhe-lyesség 63. Mit tanultunk a viszonyszók-ról? Mf.: 138-139. o. 1-4. gyakorlás a viszonyszók fajtái és használatu fajtái. A toldalékok három fajtája: a képző, a jel és a rag. A toldalékok kapcsolódási sorrendje a magyar nyelvben. A szóalkotás módjai: szóösszetétel, szóképzés és más, ritkább szóalkotási módok. Szórövidülés, mozaikszó, betűszó, szóösszevonás. Szóösszerántás és szóhasadás b) Az összetett szavak fajtái: a mellérendelés és az alárendelés; helyesírásuk. c) A szóképzés és a képzett szavak helyesírása. d) A mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználata. A szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb helyesírási szabályainak alkalmazása

Magyar nyelvtan - Betűrend - igekötős igék - I-képzős földrajzi nevek - Toldalékos szavak válogatása - Apraxia - Közmondások, szóláso A szóképzés rendszere. A szófajváltás jelensége, a többszófajúság. A magyar helyesírás rendszere. 1.4.3. A mondat szintagmatikus szerkezete. A szóelemzés elvének alkalmazása a szóalak leírásában. A mondat megszerkesztettsége, a szószerkezet mint nyelvi egység, az alárendelő és a mellérendelő szintagma fogalma, fajtái. Feladatok a szókészlettan köréből. 6. A mai magyar nyelv szófaji rendszere. 7. Szófaji elemzések. A témakör megjelenése az általános iskolai tankönyvekben. 8. A szóalkotás módjai (szóképzés, szóösszetétel, ritkább alkotási módok). Az összetett szavak fajtáinak felismerése. 9 Vizsgálódás a szóképzés és a jelentés viszonyáról, a rokon és ellentétes értelmu szavak kapcsolatáról. A korosztálynak szánt fontosabb sajtótermékek fobb fajtái, formai és szerkezeti jellemzoi. A könyvekbol gyujtött adatok rendezésének alapveto ismeretei. Memorite Szóképzés 73 Szóképzés előtaggal 75 Szóképzés utótaggal 77 Kérdőszavak 79 Névmások 83 Személyes és birtokos névmások 85 Visszaható névmások 85 Ez, az, ezek, azok 86 Néhány, valamennyi határozatlan névmások 87 Minden, minden egyes, az összes, az egész 89 Mindkettő, az egyik, az egyik sem 90 Semennyi, senki 9

A szóképzés egyéb fajtái (pl. mozaikszó, hangutánzó szavak, rövidítések stb.) Nyelvtörténet és lexikológia Metafora Idiómák. Az angol nyelvi szótárak A szavak közti kapcsolatok: szinonimák, antonimák, homonímia, többjelentésű szavak A szavak kontextusban: A szóképzés funkciói szövegszinten Lexikológia és A szóképzés mind a főnév, mind pedig az ige esetében agglutináló jellegű. A főnév toldalékolása azért tűnik 'agglutinálóbbnak', mert az igével szemben, ahol legfeljebb két inflexiós toldalékkal találkozhatunk, a főnévnél az inflexiós toldalékok száma hat is lehet: barát+a+i+m+é+i+t Ember és nyelv A nyelv mint jelrendszer 1. A nyelv mint jelrendszer 2. A nyelvi szinkrónia és diakrónia Kommunikáció A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei A magyar nyelv története A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek A magyar nyelv történetének korszakai

A mellérendelő összetett mondat fogalma, fajtái (a kapcsolatos,ellentétes, választó, következtető és magyarázó mondat) A szóösszetétel-Az alárendelő és a mellérendelő összetett szavak fogalma,fajtái; A szóképzés; Év végi felmérés; Oldalszám: 44 oldal. Ezt a terméket is vásárolták, amikor ezt vették. Irodalom 8 Stílusrétegek fajtái. Stílus: többféle jelentés (görög-római eredet: 'hegyes tárgy', 'íróvessző') 1. az egyén összetett viselkedésmódja (nyelvi + nem nyelvi kifejezőeszközök) → egyéni, sajátos meghatározó: személyiség, külvilág, szituáció 2. művészi kifejezésmód 3. adott kor művészeti jellemzőinek összessége (művészi formanyelv) A nyelvi stílus.

Szénhidrátok összetételének és szerepének leírása, szénhidrátok emésztése és anyagcsere folyamata, szénhidrát rostok szerepe a szervezetben, szénhidrátszükséglet- és többlet hatásai a szervezetben Szóképzés • A képzők fajtái • Igéből képzett igé . Heni néni - ATW.h • Határozatlan számnév: csak hozzávetőleg nevezi meg a mennyiséget (pl.: sok, néhány) Névmás A névmás a hagyományos magyar leíró nyelvtan egyik legvitathatóbb szófaji kategóriája, amelyet hagyományosan úgy határoznak meg, mint valódi. Akadémiai Kiadó. ISBN: 978 963 454 053 3. DOI: 10.1556/9789634540533. Online megjelenés éve: 2018. A Strukturális magyar nyelvtan 3. kötete a magyar alaktant tárgyalja. A magyar alaktan rendkívül gazdag, és számos, elméletileg is érdekes kérdést vet fel

A magyar nyelvtan alapjai Tantaki módra

szóösszerántás Anyanyelvi kommunikáció 56. Mag Cabot: A neveletlen hercegnő naplója napló Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség; 57. Számonkérés Nagyepikai alkotás - regényelemzés (Mikszáth Kálmán) 58. A szóképzés képző. képzők fajtái Anyanyelvi kommunikáció 59 A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyesírása. A szóteremtés jelentősége, az indulatszók, a hangutánzás és hangulatfestés. 1.6. A szöveg A szöveg egységének tényezői, feltételei Javítóvizsga szóbeli tételek magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 9. évfolyam. Tantárgy: magyar irodalom . Évfolyam: 9. évfolyam . Számonkérés típusa: szóbeli . Értékelés: irodalom tétel kifejtése 50p, nyelvtan tétel kifejtése 30p, kifejtés nyelvi minősége 20 A MAGY AR EL TÖRTÉETE 62 È külső folyamat (társadalmi, gazdasági fejlődés, az emberi gondolkozás változá- sa, műveltség terjedése), È belső folyamat (nyelven belüli okok, pl. többjelentésű, rokon- és ellentétes értel- mű szavak, nyelvi elemek mozgása). A jelentésváltozások főbb fajtái: È belső kölcsönzés: az egyik nyelvi rétegből a másikba kerül egy szó.

LOGOPÉDIAI; BESZÉDFEJLESZTŐ GYAKORLATOK Hangsúlygyakorlatok I. Az alábbi szókapcsolatok úgy olvassa fel a gyermek, hogy ott hangsúlyozzon, ahol a (hangsúly)jelet látja. Olvasás közben figyeljünk a helyes artikulációra és a magán- és a mássalhangzók időtartamára (hosszúságára). (Először fel is is olvashatjuk a szókapcsolatokat, hogy könnyebb legyen a hangsúlyozás. Összetett mondat fajtái és elemzésük A szóalkotás - szóösszetételek - szóképzés. Magyar irodalom A Nyugat írói: - Ady Endre - Móricz Zsigmond - Babits Mihály - Juhász Gyula - Kosztolányi Dezső - Karinthy Frigyes - Tóth Árpád Újabb irodalmuk Írók a két világháború között: - Tamási Áron - József Attil Beszédfejlesztő légzőgyakorlatok (Mondjuk el egy belégzés közben az alábbi számokat, szövegeket!) Számlálás 1-20-ig. Számlálás 60-80-ig. Számlálás húszasával, 1-100-ig. Nem 3, nem 6, nem 9, nem 12, nem 15, nem 18, nem 21, nem 24, nem 27, hanem 30 (bármilyen számmal mondhatjuk, szorzótábla gyakorlására is nagyon jó feladat). 1 óra az 13 óra, 2 óra az [ Szóképzés 79 Rövidítés 82 Mozaikszók 83 Szóvegyülés 83 Szóteremtés 84 KÖNyV- ÉS KÖNyVTáRHaSZNálaT 85 KEZDŐ VaGY iSMétlŐ FElaDatoK 89. agya Ma R áBÉcÉ.

A szóösszetétel (érettségi tételek) - SuliHáló

A névszótövek és az igetövek fajtái. Ragozási rendszerek. A szóalkotásmódok: szóképzés, szóösszetétel, egyéb szóalkotásmódok 7. A szókapcsolatok rendszere. A szintagmák fogalma, osztályozása és jellemzői. A hozzárendelő szintagma problémái. Az alárendelő szintagmák és a mellérendelő szintagmák A mondat mibenléte, fajtái. Az egyszerű mondat szerkezete, a mondatrészek és a szintagmák. A mondattanhoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek. A szóalkotási módok A szóösszetétel: az alá- és a mellérendelő összetett szavak. A mozaikszók. A gyakori szóalkotási módok rendszerező összefoglalása (szóképzés

A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító

Ezeknek pedig a következő fajtái vannak: 1. Alanyos alárendelés. Kevés ilyen típusú összetételünk van. Ez esetben az összetétel egyik tagjában az alanyt, a másikban pedig az állítmányt lehet felismerni. Általában ezért is jellemző az rájuk, hogy az utótagjuk (az összetétel második tagja) igenév 5. A tőtípusok. Az ige- és névszótövek fajtái 6. Az igei személyragok és módjelek. Az igenevek alaktani tulajdonságai 7. A névszójelek és -ragok 8. A szóalkotásmódok. A szóképzés 9. A szóösszetétel és a ritkább szóalkotási módok 10. A szófaj fogalma (aktuális, lexikai, grammatikai szófaj; a szófajváltás) — a szóképzés jelent ésmódosító sze-repe; A képzõk rendszere. — a szóösszetétel jelentõsége, fajtái, az összetett szavak helyesírása. A szóalkotás ritkább módjai: elvonás, tapadás, jelentésmegoszlása, mozaik-szók, rövidítések. A szóteremtés jelentõsége, az indulat-szók, a hangutánzás és a hangulatfes-tés 13. A határozók fogalma és kifejezőeszközei, fajtái, magyar határozói rendszer, a határozók irányhármassága. 14. A szóalkotás lehetőségei: szóképzés jelentésmódosító szerepe, szóösszetétel jelentősége, fajtái, a mozaikszavak és az összetett szavak helyesírása A SZÖVEG 15. A szöveg szóban és írásban 16

2.3. A szóösszetételek fajtái Jegyzetek a nyelvrő

A szóösszetétel a szóképzés mellett a szóalkotás legtermékenyebb módja. Az összetett szó úgy keletkezik, hogy két szót egyetlen szóvá illesztünk össze. A szóösszetétel eredménye egy új szó, melynek jelentéstartalma más, mint tagjainak külön-külön Alaktani elemzések: a tőfajták, a morfémák fajtái, kapcsolódásmódjuk. A névszói és az igei paradigmák. A szóalkotásmódok (szóképzés, összetétel, egyéb szóalkotásmódok). Mondattani elemzések: az egyszerű mondat és részei. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja. Az alárendelő összetett mondatok rendszere

1. Az ig

15. A szóképzés 16. A szófajok 17. A szószerkezetek 18. A hozzárendelő szószerkezetek 19. Az alárendelő szószerkezetek 20.-22. Szószerkezetek, írásbeli gyakorlatok 23. A mondatok modalitása 24. A mondatok fajtái szerkezetük szerint 25.-30. Mondatfajták, írásbeli gyakorlatok megoldása 31. Helyesírásunk szabályai. A kötet fő célja, hogy összefoglaló tanulmányokban mutassa be a magyar nyelvre vonatkozó kutatások mai állását. A harmincnégy fejezet szerzői nemcsak új eredményeket közölnek, hanem bemutatják azokat az elméleti-módszertani újításokat is, amelyek a magyar nyelvtudományban - a nemzetközi nyelvtudománnyal teljes összhangban - az utóbbi évtizedekben végbementek A mellérendelő összetett mondatok fajtái, elemzése A mellérendelő összetett mondatok. Osztályozó vizsgakövetelmények Magyar nyelv 5-8. évfolyam A szóképzés Egyéb szóalkotási módok (szóvegyülés, rövidülés, mozaikszó) A magyar nyelvtörténet korszakai: az ősmagyar kortól a nyelvújítás koráig, híres. Szóképzés Vállalkozások fajtái és jellemzói, vállalatok: felépítése és menedzsment Szövegértési feladatok Munkaerópiac: toborzás, álláspályázatok Feleltválasztós és hiányzó szó pótlása teszt Munkaerópiac: vállalati karcsúsítás, munkanélküliség Vonzatos igék gyakorlás A kínai nyelv a sino-tibeti nyelvcsaládba tartozik, egyedül alkotja annak egyik fő ágát. Közeli nyelvrokonokkal nem rendelkezik, a legközelebbi rokonának a tibeti nyelv tekinthető, távolabbi kapcsolatban pedig a Mianmarban beszélt nyelvekkel áll.A rokonság bizonyítását megnehezíti, hogy a kínai írás hiába rendelkezik több ezer éves emlékekkel, az írás nem.

Szende Aladár: Magyar nyelvtan (Tankönyvkiadó, 1967

A szóképzés olyan szóalkotási művelet, amikor egy alapszóhoz képzőt illesztünk. A képző megváltoztatja a szó jelentését, gyakran új szótári szót hoz létre. Az így létrejött szó szerkezete a következő: alapszó+képző=képzett szó. Így keletkezett pl: a vad szóból a vadász és a vadászat szavunk Alkoss az alábbi kifejezésekből többszörösen összetett szavakat! csepp alá idő gép labda hullám járás rúgó vas kocsi írás kő gyűjtés jelentés barlang bajnokság vezető út Szóalkotás SZÓKÉPZÉS SZÓÖSSZETÉTEL RITKÁBB SZÓALKOTÁSI MÓDOK névszó- képzés ige-képzés alá-rendelő mellé-rendelő mozaikszók. Összetett mondat fajtái és elemzésük A szóalkotás - szóösszetételek - szóképzés. Magyar irodalom A Nyugat írói: - Ady Endre - Móricz Zsigmond ércek o A szén és oxidjai, a szénsav KÉMIA AZ IPARBAN A FŐCSOPORTOK I,II.III.&MELLÉKCSOPORTOK (ELEMEK, VEGYÜLETEK) o A vegyipar fejlődése napjainkban o Savak, bázisok, s -Toldalékok fajtái. -Vonatkozó helyesírási kérdések. V. Szófajtan-Szófaji rendszer. - Szófajok felismerése, jellemzése. -A szókincs bővülésének esetei ( szóösszetétel, szóképzés, mozaikszók) VI. Jelentéstan - A szavak csoportosítása a hangalak és a jelentés kapcsolata szerint Szóképzés A képző szótőhöz való illesztésével új szót kapunk. A képző sajátossága, hogy egy szótőhöz több ilyen is kapcsolható (ahogy az előző fejezetben láttuk), ilyenkor. Magyar irodalom és nyelvtan felvételi előkészítő. Kugler Nóra (magyar nyelv), Szűts Zoltán (magyar irodalom) - irodalom@hali.elte.hu. Konzultáció: péntek, 14.00 - 15.0